Perihal Gitar

Latihan Tabs, Skala Dan Akor Gitar sadharanayayi aru stringukalulla oru sangita upakaranaman girrar. oru sabdam peatiyalea plasrrik, tati beaks (oru sabda girrar), allenkil ilaktrik ampliphayar, spikkar (ilaktrik girrar) enniva upayeagiccan sabdam sabdiccirikkunnat. valatu kaiyute kaiviralukal, kaiviral, nakhannal enniva upayeagicc stringukal aticcamarttukayea, kaikalukalil kaikeant calippikkukayea allenkil valatu kaikeant viralukal keant strinnukal valiccetukkukayea ceyyunnu. girrar oru taram carddeaphean an. paramparagatamayi maram, nailean, srril string enniva upayeagiccan it nirmiccirikkunnat. adhunika girrar munpatte grittar, vihala, nal keals rinaisans girrar, anc keals bareakk girrar tutanniyavayayirunnu. ar ar string upakaranannalute vikasanattil ivaykk sambhavana labhiccu. adhunika akkasrrik girrar taram munnu taram unt: klasikkal girrar (nailean-string girrar), srril string akkasrrik girrar, geald girrar, cilappeal jas gittar. oru sabda-girrar tean nirm'mikkunnat strensukalute vaibresanan, oru pearuttappetta muri peale pravarttikkunna gittar peallayaya sariram kutticcerttatan. klasikkal girrar palappealum oru stringine strim ceyyappetunnatin pakaram orea stringum kalikkaranre kaiviralukal vali vyaktigatamayi pariccetukkunna oru viralukeallal riti upayeagicc oru seali upakaranamayi upayeagikkunnu. viralatayalam enna padavum amerikkayil natan, blus, blugras, rajya gittarukalute oru pratyeka paramparyatteyum paramarsikkunnu. oru sadharana girrar taleyulla oru okrrev an alpheakkil bas girrar. 1930 kalil avatarippicca ilaktrik girrar, oru ampliphayar, oru uccabhasini enniva upayeagikkunnat, sabdattinre sabdam sabdam kelkkunnatinum sabdam kelkkunnatinum ventatra sabdam purappetuvikkunnu, kutate ple ceyyumpeal at oru vaidyuta signal srstikkunnu, at ilaktreanikka (udaharanattin, bas, trabill tan niyantranannal), vaividhyamarnna ilaktreanik iphaktukal yunirrukal, erravum sadharanayayi upayeagikkunnat vyatyasannal (allenkil ovar draiv), riveban. adyakala vikasippicca gittarukal oru peallayaya sariram upayeagiccu, ennal 1960 kalilum 1970 kalilum oru nalla marakkati otuvil kututal anuyeajyamayirunnu, karanam at avasyamillatta sabdaparamaya phidbakk helsalukal kuravan. odiyea giyarukalennapeale niravadhi taram ilaktrik gittarukal unt. itil healeaveay girrar, arttteap girrars (jas girrar, blus, reakkabili), khara-beam gittarukal ennivayum unt. oru girrar ampilute natannirunna ilaktrik girrarinre sabdavum, sabdavum, sabdavum, sabdasaktiyum, blus, reakk myusik vikasippikkunnatil oru pradhana pank vahiccu. oru rasakaramaya ayudham (kalapannalum kalikalum vayikkunnatum), gittar sealakal reakk upaghatakannal, pradhanamayum hevi merral sangitam, pank reakk. janakiya sanskarattil vaidyuta gittar valiya svadhinam celuttiyittunt. gittar leakavyapakamayi vividha taram sangita sakhakalil upayeagikkunnu. blus, blugras, rajyam, phlemankea, pheakk, jas's, jearra, mariyacci, merral, pank, reggi, reakk, sel, peapp enninnane vividha tarattilulla oru prathamika upakaranamayi it ariyappetunnu. Perihal Gitar